griech. haimorrhages, Blut ausströmend, stark blutend.